MENJUAL KULIT BINATANG KORBAN?

MENJUAL KULIT BINATANG KORBAN?

Oleh
Ustadz Muslim Al-Atsari

Menyembelih binatang korban merupakan ibadah agung yang dilakukan umat Islam setiap tahun pada hari raya korban.

Orang yang menyembelih binatang korban, boleh memanfaatkannya untuk memakan sebahagian daging darinya, menshadaqahkan sebahagian darinya kepada orang-orang miskin, menyimpan sebahagian dagingnya, dan memanfaatkan yang dapat dimanfaatkan, misalnya ; kulitnya untuk qirbah (bekas air) dan sebagainya.

Dalil hal-hal di atas adalah hadits-hadits di bawah ini.

“Ertinya : Dari Salamah bin Al-Akwa Radhiyallahu ‘anhu, dia berkata : “Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : “Barangsiapa di antara kamu menyembelih korban, maka janganlah ada daging korban yang masih tersisa dalam rumahnya setelah hari ketiga”. Tatkala pada tahun berikutnya, para sahabat bertanya : “Wahai, Rasulullah! Apakah kita akan melakukan sebagaimana yang telah kita lakukan pada tahun lalu?” Beliau menjawab : “Makanlah, berilah makan, dan simpanlah,. Ini kerana sesungguhnya tahun yang lalu, menusia tertimpa kesusahan maka aku menghendaki agar kamu menolong (mereka) padanya (kesusahan itu). (HR Bukhari no. 569, Muslim, no, 1974)

Perintah Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam : ‘Makanlah, berilah makan, dan simpanlah’, bukan menunjukkan kewajipan, tetapi menunjukkan kebolehan. Ini Kerana perintah ini datangnya setelah larangan, sehingga hukumnya kembali kepada sebelumnya. (Lihat juga Fathul Bari, penjelasan hadits no. 5.569)

Dari hadits ini kita mengetahui, bahawa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah melarang memakan daging korban lebih daripada tiga hari. Hal itu agar umat Islam pada waktu itu menshadaqahkan lebihan daging korban yang ada. Namun larangan itu kemudian dihapuskan. Dalam hadits lain. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dengan tegas menghapuskan larangan tersebut dan menyebutkan sebabnya. Beliau bersabda.

“Ertinya ; Dahulu aku melarang kamu dari daging korban lebih dari tiga hari, agar orang yang memiliki kecukupan memberikan keluasan kepada orang yang tidak memiliki kecukupan. Namun (sekarang), makanlah semahu kamu, berilah makan, dan simpanlah” (HR Tirmidzi no. 1510, dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani)

Setelah meriwayatkan hadits ini, Imam Tirmidzi rahimahullah berkata. :“ Pengamalan hadits ini dilakukan oleh ulama daripada kalangan para sahabat Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan selain mereka”.

Dalam hadits lain disebutkan.

“Ertinya : Dari Abdullah bin Waqid, dia berkata : Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang memakan daging korban setelah tiga hari. Abdullah bin Abu Bakar berkata : Kemudian aku sebutkan hal itu kepda Amrah. Dia berkata, “dia (Abdullah bin Waqid) benar”. Aku telah mendengar Aisyah Radhiyallahu anha mengatakan, orang-orang Badwi datang pada waktu Idul Adh-ha pada zaman Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, maka Beliau bersabda, ‘Simpanlah (sembelihan korban) selama tiga hari, kemudian shadaqahkanlah sisanya’. Setelah itu (yaitu pada tahun berikutnya, -pent) para sahabat mengatakan : “Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang-orang membuat qirbah-qirbah (1) dari binatang-binatang korban mereka, dan mereka melelehkan (membwang) lemak darinya”. Maka Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : “Memangnya kenapa?” Mereka menjawab, “Anda telah melarang memakan daging korban setelah tiga hari”. Maka beliau bersabda : “Sesungguhnya aku melarang kamu hanyalah kerana sekelompok orang yang datang (yang memerlukan shadaqah daging, -pent). Namun (sekarang) makanlah, simpanlah, dan bershadaqahlah’ (HR Muslim no. 1971)

Ramai ulama menyatakan, orang yang menyembelih korban disunnahkan bershadaqah dengan sepertiganya, memberi makan dengan sepertiganya, dan dia bersama keluarganya memakan sepertiganya. Namun riwayat-riwayat yang berkaitan dengan ini lemah. Sehingga hal ini diserahkan kepada orang yan

g berkorban. Seandainya dishadaqahkan seluruhnya, hal itu dibolehkan. Wallahu a’lam (2)

MENJUAL SESUATU DARIPADA HAIWAN SEMBELIHAN KORBAN

Dalam masalah ini terdapat beberapa hadits, sebagaimana tersebut dibawah ini.

(1). Hadits Ali bin Abi Thalib Radhiyallahu ‘anhu.

“Ertinya : Dari Ali Radhiyallahu ‘anhu, bahawa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkannya agar dia mengurusi budn (unta-unta hadyu) Beliau (3), membahagi semuanya, dan jilalnya (4) (pada orang-orang miskin). Dan dia tidak boleh memberikan sesuatupun (dari korban itu) kepada penyembelihnya”. (HR Bukhari no. 1717, tambahan dalam kurung riwayat Muslim no. 439/1317)

Pada riwayat lain disebutkan, Ali Radhiyallahu ‘anhu berkata.

“Ertinya : Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkanku agar aku mengurusi unta-unta korban Beliau, menshadaqahkan dagingnya, kulitnya dan jilalnya. Dan agar aku tidak memberikan sesuatupun (dari korban itu) kepada tukang sembelihnya. Dan Beliau bersabda : “Kami akan memberikan (upah) kepada tukang sembelihnya dari kami” (HR Muslim no. 348, 1317)

Hadits ini secara jelas menunjukkan, bahawa Ali diperintahkan oleh Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam untuk menshadaqahkan daging hadyu, kulitnya, bahkan jilalnya. Dan tidak boleh mengambil sebahagian dari binatang korban itu untuk diberikan kepada tukang sembelihnya sebagai upah, kerana hal ini termasuk jaul beli. Dari hadits ini banyak ulama mengambil dalil tentang terlarangnya menjual sesuatu dari binatang korban, termasuk menjual kulitnya.

(2). Hadits Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu

“Ertinya : Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, bahawa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :”Barangsiapa menjual kulit binatang korbannya, maka tidak ada korban baginya”.

Syaikh Abul Hasan As-Sulaimani menjelaskan, hadits ini diriwayatkan oleh Al-Hakim (2/389-390) dan Al-Baihaqi (99/294) dihasankan oleh Syaikh Al-Albani di dalam Shahih Al-Jami’ush Shagir, no. 6118. Namun di dalam sanadnya terdapat perawi bernama Abdullah bin Ayyasy, dan dia seorang yang jujur namun berbuat keliru, perawi yang tidak dijadikan hujjah. (5)

(3). Hadits Abi Sa’id Al-khudri Radhiyallahu ‘anhu. Diriwayatkan bahawa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda.

“Ertinya : Janganlah kamu menjual daging hadyu dan korban. Tetapi makanlah, bershadaqahlah, dan gunakanlah kesenangan dengan kulitnya, namun janganlah kamu menjualnya” (Hadits dha’if, riwayat Ahmad 4/15) (6)

PERKATAAN PARA ULAMA

(1). Imam Asy-Syafi’i rahimahullah berkata : “Jika seseorang telah menetapkan binatang korban, bulunya tidak dicukur. Adapun binatang yang seseorang tidak menetapkannya sebagai korban, dia boleh mencukur bulunya. Binatang korban termasuk nusuk (binatang yang disembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah), dibolehkan memakannya, memberikan makan (kepada orang lain) dan menyimpannya. Ini semua boleh terhadap seluruh (bahagian) binatang korban, kulitnya dan dagingnya. Aku membenci menjual sesuatu darinya. Menukarkannya merupakan jual beli”.

Beliau juga mengatakan : “Aku tidak mengetahui perselisihan di antara manusia tentang ini, yaitu : Barangsiapa telah menjual sesuatu dari binatang korbannya, baik kulit atau lainnya, dia (wajib) mengembalikan harganya –atau nilai apa yang telah dia jual, jika nilainya labih banyak dari harganya- untuk apa yang binatang korban dibolehkan untuknya. Sedangkan jika dia menshadaqahkannya, (maka) lebih aku sukai, sebagaimana bershadaqah dengan daging binatang korban lebih aku sukai” (7)

(2). Imam Nawawi rahimahullah berkata : “Dan madzhab (pendapat) kami (Syafi’iyah), tidak boleh menjual kulit hadyu atau korban, dan tidak boleh pula (menjual) sesuatu dari bahagian-bahagiannya. Inilah madzhab kami. Dan ini pula pendapat Atho, An-Nakha’i, Malik, Ahmad dan Ishaq. Namun Ibnul Mundzir menghikayatkan dari Ibnu Umar, Ahmad dan Ishaq, bahawa tidak mengapa menjual kulit hadyu dan menshadaqahkan harga (wang)nya. Abu Tsaur memberi keringanan di dalam menjualnya. An-Nakha’i dan Al-Auza’i berkata : ‘Tidak mengapa membeli ; ayakan, saringan, kapak, timbangan dan semacamnya dengannya (wang penjualan kulitnya, -pent), Al-Hasan Al-Bashri mengatakan ; “Kulitnya boleh diberikan kepada tukang sembelihnya’. Tetapi (perkataannya) ini membwang sunnah, wallahu a’lam. (Lihat Syarah Muslim 5/74-75, Penerbit Darul Hadits Cairo)

(3). Imam Ash-Shan’ani rahimahullah berkata : “Ini (hadits Ali di atas) menunjukkan bahawa dia (Ali) bershadaqah dengan kulit dan jilal (pakaian unta) sebagaimana dia bershadaqah dengan daging. Dan Ali tidak sedikitpun mengambil dari haiwan sembelihan itu sebagai upah kepada tukang sembelih, kerana hal itu termasuk hukum jual-beli, kerana dia (tukang sembelih) berhak mendapatkan upah. Sedangkan hukum korban sama dengan hukum hadyu, yaitu tidak boleh diberikan kepada tukang sembelihnya sesuatupun dari binatang sembelihan itu (sebagai upah). Penulis Nihayatul Mujtahid berkata : “Yang aku ketahui, para ulama sepakat tidak boleh menjual dagingnya”. Tetapi mereka berselisih tentang kulit dan bulunya yang dapat dimanfaatkan. Jumhur (majoriti) ulama mengatakan tidak boleh. Abu Hanifah mengatakan boleh menjualnya dengan selain dinar dan dirham. Yakni (ditukar) dengan barang-barang. Atha’ berkata, boleh dengan semuanya, dirham atau lainnya” (8) Abu Hanifah membezakan antara wang dengan lainnya, hanya kerana beliau memandang bahawa menukar dengan barang-barang termasuk kategori memanfaatkan (binatang sembelihan), kerana ulama sepakat tentang bolehnya memanfaatkan dengannya’. (Lihat Subulus Salam 4/95, Syarah Hadits Ali)

(4). Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam mengatakan : “Di antara faedah hadits ini menunjukkan, bahawa kulit binatang korban tidak dijual. Bahkan penggunaan kulitnya adalah seperti dagingnya. Pemilik boleh memanfaatkannya, menghadiahkannya atau menshadaqahkannya kepada orang-orang fakir dan miskin. (Lihat Taudhihul Ahkam Min Bulughul Maram 6/70)

Beliau juga berkata : “Para ulama sepakat tidak boleh menjual daging korban atau hadyu (haiwan yang disembelih oleh orang yang haji). Jumhur (majoriti) ulama juga berpendapat tidak boleh menjual kulit binatang korban, bulunya (bulu kambing), wabar (rambut unta) dan rambut binatangnya. Sedangkan Abu Hanifah membolehkan menjual kulitnya, rambutnya dan semacamnya dengan (ditukar) barang-barang, bukan dengan wang, kerana menukar dengan wang merupakan penjualan yang nyata” (Lihat Taudhihul Ahkam Min Bulughul Maram 6/71)

KESIMPULAN
Dari perkataan para ulama di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.
(1). Orang yang berkorban boleh memanfaatkan korbannya dengan memakan sebahagiannya, menshadaqahkan sebahagiannya, memberi makan orang lain dan memanfaatkan apa yang dapat dimanfaatkan.

(2). Para ulama sepakat, orang yang berkorban dilarang menjual dagingnya.

(3). Tentang menjual kulit korban, para ulama berbeza pendapat.

a). Tidak boleh. Ini pendapat majoriti ulama. Dan ini yang paling selamat, insya Allah

b). Boleh asal dengan barang, bukan dengan wang. Ini pendapat Abu Hanifah, Tetapi Asy-Syafi’i menyatakan, bahawa menukar dengan barang juga merupakan jual-beli.

c). Boleh. Ini pendapat Abu Tsaur. Tetapi pendapat ini menyelisihi hadits-hadits diatas.

(4). Jika kulit dijual, maka –yang paling selamat- wangnya (hasil penjualan) dishadaqahkan. Wallahu ‘alam bish shawab.

Pengelola penyembelihan binatang korban tidak boleh gelojoh dan serampangan mengambil kesimpulan hukum tentang kulit. Misalnya mengambil inisiatif menjual kulit yang hasilnya untuk kepentingan masjid atau diluar lingkup ketentuan yang diperbolehkan. Wallahu a’lam

(Disalin dari Majalah As-Sunnah Edisi 10/Tahun VIII/1425H/2004M, Penulis Ustadz Muslim Al-Atsari. Penebit Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta, Jl. Solo –Purwodadi Km 8 Selokaton Gondangrejo – Solo 57183)

__________
Foote Note

(1). Qirbah : wadah air yang terbuat dari kulit

(2). Shahih Fiqhis Sunnah 2/378, karya Abu Malik Kamal bin As-Syyid Salim

(3). Hadyu : Binatang ternak yang mudah didapatkan, berupa unta, sapi, atau kambing, yang disembelih oleh orang yang berhaji dan dihadiahkan kepada orang-orang miskin di Mekkah. Hadyu Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam pada waktu itu 100 ekor unta. Hadyu ada yang hukumnya wajib, ada yang sunnah. Lihat Minhajus Salik hal.396, 405 karya Syaikh Muhammad Al-Bayyumi, Tahqiq Dr Shalih bin Ghanim As-Sadlan.

(4). Jilal : kain yang ditaruh pada punggung unta untuk menjaga diri dari dingin dan semacamnya, seperti pakaian pada manusia.

(5). Diringkas dari Tanwirul Ainain hal. 376-377

(6). Lihat Shahih Fiqhis Sunnah 2/379, karya Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim

(7). Al-Umm 2/351, dinukil dari Tanwirul Ainain Bi Ahkamil Adhahi wal Idain hal.373-374 karya Syaikh Abul Hasan Musthofa bin Ismail As-Sulaimani

(8). Penukilan pendapat Atha di sini berbeza dengan penukilan An-Nawawi –sebagaimana di atas- yang menyatakan bahawa Atha termasuk ulama yang melarang penjualan kulit korban. Wallahu a’lam

 

http://www.almanhaj.or.id/content/2294/slash/0

 

 

Advertisements

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out / Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out / Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out / Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out / Tukar )

Connecting to %s