Orang Yang Dikabulkan Do’anya

Orang Yang Dikabulkan Do’anya

-Bahagian Pertama daripada Dua Tulisan

Ismail bin Marsyud bin Ibrahim Ar-Rumaih

Ramai orang yang tidak memanfaatkan kesempatan untuk berdoa, padahal boleh jadi seseorang itu tergolong yang mustajab doanya tetapi kesempatan baik itu ramai disia-siakan. Maka semestinya setiap muslim memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berdoa sebanyak mungkin baik memohon sesuatu yang berhubungan dengan dunia atau akhirat.

Di antara orang-orang yang doanya mustajab.

(1). Doa Seorang Muslim Terhadap Saudaranya Daripada Tempat Yang Jauh

Daripada Abu Darda’ bahawa dia berkata bahawasanya Nabi SAW bersabda.

“Ertinya : Tidaklah seorang muslim berdoa untuk saudaranya yang tidak di hadapannya, melainkan maka malaikat yang ditugaskan kepadanya berkata : “Amin, dan bagimu seperti yang kau doakan”. (Shahih Muslim, kitab Doa wa Dzikir bab Fadli Doa fi Dahril Ghalib).

Imam An-Nawawi berkata bahawa hadits di atas menjelaskan tentang keutamaan seorang muslim mendoakan saudaranya daripada tempat yang jauh, Jika seandainya dia mendoakan untuk sejumlah atau sekelompok umat Islam, maka dia tetap mendapatkan keutamaan tersebut. Oleh kerana itu sebahagian ulama salaf tatkala berdoa untuk diri sendiri dia menyertakan saudaranya di dalam doa tersebut, kerana di samping terkabul dia akan mendapatkan sesuatu semisalnya. (Syarh Shahih Muslim karya Imam An-Nawawi 17/49)

Daripada Shafwan bin Abdullah bahawa dia berkata : Saya tiba di negeri Syam lalu saya menemui Abu Darda’ di rumahnya, tetapi saya hanya bertemu dengan Ummu Darda’ dan dia berkata : Apakah kamu ingin menunaikan haji tahun ini ? Saya menjawab : Ya. Dia berkata : Doakanlah kebaikan untuk kami kerana Rasulullah SAW bersabda.

“Ertinya : Doa seorang muslim untuk saudaranya yang tidak ada di hadapannya terkabulkan dan disaksikan oleh malaikat yang ditugaskan kepadanya, tatkala dia berdoa untuk saudaranya, maka malaikat yang di tugaskan kepadanya mengucapkan : Amiin dan bagimu seperti yang kau doakan”. Shafwan berkata : “Lalu saya keluar menuju pasar dan bertemu dengan Abu Darda’, beliau juga mengutarakan seperti itu dan dia meriwayatkannya daripada Nabi. (Shahih Muslim, kitab Dzikir wa Doa bab Fadlud Doa Lil Muslimin fi Dahril Ghaib 8/86-87)

Syaikh Al-Mubarak Furi berkata bahawa jika seorang muslim mendoakan saudaranya kebaikan daripada tempat yang jauh dan tanpa diketahui oleh saudara tersebut, maka doa tersebut akan dikabulkan, kerana doa seperti itu lebih berbobot dan ikhlas kerana jauh daripada riya dan sum’ah serta berharap imbalan sehingga lebih diterima oleh Allah. (Mir’atul Mafatih 7/349-350)

Catatan.
Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata bahawa Imam Karmani menukil daripada Al-Qafary bahawa ucapan doa seorang : “Ya Allah ampunilah dosa semua kaum muslimin” adalah doa terhadap sesuatu yang mustahil kerana pelaku dosa besar mungkin masuk neraka dan masuk neraka bertolak belakang dengan permohonan pengampunan, boleh saja pelaku dosa besar di doakan, kerana yang mustahil adalah mendoakan pelaku dosa besar yang kekal di neraka, selagi masih boleh keluar kerana syafaat atau dimaafkan, maka itu termasuk pengampunan secara keseluruhan.

Ucapan di atas bertentangan dengan doa Nabi Nuh AS dalam firman Allah SWT.

“Ertinya : Ya Rabb! Ampunilah aku, ibu bapaku, orang-orang mukmin yang masuk ke rumahku dan semua orang yang beriman lelaki-lelaki dan perempuan”. (Nuh : 28).

Dan juga bertentangan dengan doa Nabi Ibrahim ASdalam firman Allah SWT.

“Ertinya : Ya Rabbi, ampunilah aku dan kedua ibu bapaku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab”. (Ibrahim : 41)

Serta Nabi SAW juga diperintahkan seperti itu yang
terdapat dalam firman Allah
SWT.

“Ertinya : Dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi (dosa) orang-orang mukmin, lelaki-lelaki dan perempuan”. (Muhammad : 19)

Yang jelas permohonan dengan lafaz umum tidak memestikan permohonan untuk setiap orang secara kolektif. Mungkin yang dimaksud oleh Al-Qafary bahawa mendoakan kaum muslimin secara kolektif dilarang bila seorang yang berdoa menginginkan keseluruhan tanpa pengecualian dan bukan pelarangan terhadap syariat doanya. (Fathul Bari 11/202)

(2). Orang yang Memperbanyakkan Berdoa Pada Saat Lapang Dan Bahagia

Daripada Abu Hurairah RAbahawasanya Rasulullah SAW bersabda.

“Ertinya :Barangsiapa yang ingin doanya terkabul pada saat sedih dan susah, maka hendaklah memperbanyak berdoa pada saat lapang”. (Sunan At-Tirmidzi, kitab Da’awaat bab Da’watil Muslim Mustajabah 12/274. Hakim dalam Mustadrak. Dishahihkan oleh Imam Dzahabi 1/544. Dan di hasankan oleh Al-Albani No. 2693).

Syaikh Al-Mubarak Furi berkata bahawa makna hadits di atas adalah hendaknya seseorang memperbanyak berdoa pada saat sihat, kecukupan dan selamat daripada cubaan, kerana ciri seorang mukmin adalah selalu dalam keadaan siaga sebelum membidikkan panah. Maka sangat baik jika seorang mukmin selalu berdoa kepada Allah sebelum datang bencana berbeza dengan orang kafir dan zhalim sebagaimana firman Allah SWT.

“Ertinya : Dan apabila manusia itu ditimpa kemudharatan, dia memohon (pertolongan) kepada Tuhannya dengan kembali kepada-Nya ; kemudian apabila Tuhan memberikan nikmat-Nya kepadanya lupalah dia akan kemudharatan yang pernah dia berdoa (kepada Allah) untuk (menghilangkannya) sebelum itu”. (Az-Zumar : 8).

Dan firman Allah.

“Ertinya : Dan apabila manusia ditimpa bahaya dia berdoa kepada Kami dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri, tetapi setelah Kami hilangkan bahaya itu daripadapadanya, dia (kembali) melalui (jalannya yang sesat), seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada Kami untuk (menghilangkan) bahaya yang telah menimpanya”. (Yunus : 12.) Mir’atul Mafatih 7/360)

Wahai orang yang ingin dikabulkan doanya, perbanyakkanlah berdoa pada waktu lapang agar doa anda dikabulkan pada saat lapang dan sempit.

 (3). Orang Yang Teraniaya

Dari Mu’adz bin Jabal RA bahawasanya Rasulullah SAW bersabda.

“Ertinya : Takutlah kepada doa orang-orang yang teraniaya, sebab tidak ada hijab antaranya dengan Allah (untuk mengabulkan)”. (Shahih Muslim, kitab Iman 1/37-38)

Dari Abu Hurairah bahawa dia berkata bahawasanya Rasulullah bersabda.

“Ertinya : Doanya orang yang teraniaya terkabulkan, apabila dia seorang derhaka, maka kederhakaannya akan kembali kepada diri sendiri”. (Musnad Ahmad 2/367. Dihasankan sanadnya oleh Mundziri dalam Targhib 3/87 dan Haitsami dalam Majma’ Zawaid 10/151, dan Imam ‘Ajluni No. 1302)

(4) & (5). Doa Orang Tua Terhadap Anaknya Dan Doa Seorang Musafir.

Dari Abu Hurairah RA bahawasanya Rasulullah SAW bersabda.

“Ertinya : Tiga orang yang doanya pasti terkabulkan ; doa orang yang teraniaya;doa seorang musafir dan doa orang tua terhadap anaknya”. (Sunan Abu Daud, kitab Shalat bab Do’a bi Dhahril Ghaib 2/89. Sunan At-Tirmidzi, kitab Al-Bir bab Doaul Walidain 8/98-99. Sunan Ibnu Majah, kitab Doa 2/348 No. 3908. Musnad Ahmad 2/478. Dihasankan Al-Albani dalam Silsilah Shahihah No. 596)

(6). Doa Orang Yang Sedang Puasa

Dari Anas bin Malik RA bahawa dia berkata bahawasanya Rasulullah SAW bersabda.

“Ertinya : Tiga doa yang tidak ditolak ; doa orang tua terhadap anaknya ; doa orang yang sedang berpuasa dan doa seorang musafir”. (Sunan Baihaqi, kitab Shalat Istisqa bab Istihbab Siyam Lil Istisqa’ 3/345. Dishahihkan oelh Al-Albani dalam Silsilah Shahihah No. 1797).

(7). Doa Orang Dalam Keadaan Terpaksa.

Allah SWT berfirman.

“Ertinya : Atau siapakah yang memperkenankan (doa) orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu (manusia) sebagai khalifah di bumi ? Apakah disamping Allah ada tuhan (yang lain)? Amat sedikitlah kamu menginga(Nya)”. (An-Naml : 62)

Imam As-Syaukani berkata bahawa ayat diatas menjelaskan betapa manusia sangat memerlukan Allah dalam segala hal terlebih orang yang dalam keadaan terpaksa yang tidak mempunyai daya dan upaya. Sebahagian ulama berpendapat bahawa yang dimaksud dengan orang terpaksa adalah orang-orang yang berdosa dan sebahagian yang lain berpendapat bahawa yang dimaksud terpaksa adalah orang-orang yang hidup dalam kekurangan, kesempitan atau sakit, sehingga mesti mengadu kepada Allah. Dan huruf lam dalam kalimat Al-Mudhthar untuk menjelaskan jenis bukan istighraq (keseluruhan). Maka boleh jadi ada sebahagian orang yang berdoa dalam keadaan terpaksa tidak dikabulkan disebabkan adanya penghalang yang menghalangi terkabulnya doa tersebut. Jika tidak ada penghalang, maka Allah telah menjamin bahawa doa orang dalam keadaan terpaksa pasti dikabulkan. Yang menjadi alasan doa tersebut dikabulkan kerana keadaan terpaksa boleh mendorong seseorang untuk ikhlas berdoa dan tidak meminta kepada selain-Nya. Allah telah mengabulkan doa orang-orang yang ikhlas berdoa meskipun dari orang kafir, sebagaimana firman Allah.

“Ertinya : Sehingga tatkala kamu di dalam bahtera, dan meluncurkan bahtera itu membawa orang-orang yang ada di dalamnya dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira kerananya, datanglah angin badai, dan (apabila) gelombang dari segenap penjuru menimpanya, dan mereka yakin bahawa mereka telah terkepung (bahaya), maka mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan keta’atan kepada-Nya semata-mata’. (Mereka berkata) : ‘Sesungguhnya jika Engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pastilah kami termasuk orang-orang yang bersyukur”. (Yunus : 22)

Dan Allah berfirman dalam ayat lain

“Ertinya : Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka (kembali) mempersekutukan (Alla)”. (Al-Ankabut : 65).

Dari ayat di atas Allah mengabulkan doa mereka, padahal Allah tahu bahawa mereka pasti akan kembali kepada kesyirikan. (Fathul Qadir 4/146-147)

Imam Ibnu Katsir berkata bahawa Imam Hafizh Ibnu ‘Asakir mengisahkan seorang yang bernama Abu Bakar Muhammad bin Daud Ad-Dainuri yang terkenal dengan kezuhudannya. Orang tersebut berkata : “Saya menyewakan kuda tunggangan dari Damaskus ke negeri Zabidany, pada satu ketika ada seorang menyewa kuda saya dan meminta untuk melewati jalan yang tidak pernah saya kenal sebelumnya”, Dia berkata : “Ambillah jalan ini kerana lebih dekat”. Saya bertanya : “Bolehkah saya memilih jalan ini”, Dia berkata : “Bahkan jalan ini lebih dekat”. Akhirnya kami berdua menempuh jalan itu sehingga kami sampai pada suatu tempat yang jurangnya yang sangat curam yang di dalamnya terdapat banyak mayat. Orang tersebut berkata : “Peganglah kepala kudamu, saya akan turun”. Setelah dia turun dan menyingsingkan baju lalu menghunuskan golok bermaksud ingin membunuh saya, lalu saya melarikan diri darinya, akan tetapi dia mampu mengejarku. Saya katakan kepadanya : “Ambillah kudaku dan semua yang ada padanya”. Dia berkata : “Kuda itu sudah milikku, tetapi aku ingin membunuhmu”. Saya mencuba menasihati agar dia takut kepada Allah dan siksaan-Nya tetapi ternyata dia seorang yang tidak mudah menerima nasihat, akhirnya saya menyerahkan diri kepadanya.

Saya berkata kepadanya : “Apakah anda mengizinkan saya untuk shalat?” Dia berkata : “Cepat shalatlah!” Lalu saya beranjak untuk shalat akan tetapi badan saya gementar sehingga saya tidak mampu membaca ayat Al-Qur’an sedikitpun dan hanya berdiri kebingungan. Dia berkata : “cepat selesaikan shalatmu!”, maka setelah itu seakan-akan Allah membukakan mulut saya dengan suatu ayat yang berbunyi.

“Ertinya : Atau siapakah yang memperkenankan (doa) orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan”. (An-Naml : 62)

Tidak terduga muncul dari mulut bukit seorang satria datang ke arah kami dengan menggenggam tombak di tangannya, lalu melempar tombak tersebut ke arah orang tadi dan tombak pun mengenai jantungnya lalu seketika itu orang tersebut langsung mati terkapar. Setelah itu, maka saya memegang erat-erat satria tersebut dan saya bertanya : “Demi Allah siapakah engkau sebenarnya?” Dia mejawab : “Saya adalah utusan Dzat Yang Maha Mengabulkan permohonan orang-orang yang dalam keadaan terpaksa tatkala dia berdoa dan menghilangkan segala malapetaka”. Kemudian saya mengambil kuda dan semua harta lalu pulang dalam keadaan selamat. (Tafsir Ibnu Katsir 3/370-371)

(Disalin daripada buku Jahalatun nas fid du’a, edisi Indonesia Kesalahan Dalam Berdoa oleh Ismail bin Marsyud bin Ibrahim Ar-Rumaih, hal 168-174, terbitan Darul Haq, penerjemah Zaenal Abidin, Lc)

Kategori: Do’a Dan Dzikir
Sumber: http://
www.almanhaj.or.id
Tanggal: Rabu, 28 Januari 2004
17:48:48 WIB

Produced by SalafiDB 3.0 (freeware)
http://salafidb.googlepages.com

Advertisements

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

w

Connecting to %s